Tạ Đức: Nguồn gốc người Việt – người MườngVới chủ đề của Chương 1 Tất cả phối hợp với nhau nhằm giúp độc giả hiểu biết sâu sắc và toàn diện hơn về lịch sử người Việt và người Mường về lịch sử văn hóa Việt và văn hóa Mường trong mối liên hệ cội nguồn với lịch sử của nhiều tộc người nhiều nền văn hóa ở Việt Nam Đông Á và Đông Nam

Free download Nguồn gốc người Việt – người Mường AUTHOR Tạ Đức – wpa8ball.co.uk

Về nội dung chủ đề chính của cuốn sách là nguồn gốc của hai nền văn hóa Đá Mới Phùng Nguyên và Đồng Thau Đông Sơn; sự hình thành của các nước Xích uỉ Việt Thường Văn Lang Âu Lạc Nam Việt những nước được coi là của tổ tiên người Việt từ đó làm sáng tỏ nguồn gốc người Việt người Mường hai tộc ngư.

ời vốn khác nhau từ gần 4000 năm uaVề hình thức cuốn sách gồm 17 Chương và 31 Phụ lục Các Chương sẽ bàn trực tiếp về các chủ đề chính các Phụ lục số đánh theo số Chương gồm những nghiên cứu độc lập về những vấn đề có liên uan chặt chẽ với các Chương chính ví dụ các Phụ lục 1A 1B 1C 1D 1Đ có liên uan.

Tạ Đức µ 5 characters